HOME

Wednesday, 23 March 2016

सुचना

                      सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी  यांना सुचित करण्यात येत आहे की, भविष्य निर्वाहनिधीचे देयक, गटविमा योजनेचे देयक, उपदानाचे देयक/पुरवणी मागणी अंतर्गत प्रवासभत्ता देयके कोषागारात दिनांक 23/03/2016 रोजी दुपारी 3.00 वाजेपासून संध्याकाळी 6.00 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येतील याची नोंद घ्यावी. त्यानंतर सादर करण्यात आलेल्या देयकाचा विचार केल्या जाणार नाही.                                                                                                                   
दिनांक:- 23/03/2016                        
                                                                                                 कोषागार अधिकारी

                                       भंडारा

No comments:

Post a Comment