HOME

Tuesday, 29 March 2016

सुचना

सुचना

                             सर्व आहरण व संवितरण अधिका-यांना यांना सुचित करण्यात येत आहे की, सीएमपी प्रणालीव्दारे पारीत देयकांना दि. 28/03/2016 दिनांक 28/03/2016 अखेरपर्यंत CMP व्दारे पारित देयकांना आहरण व संवितरण अधिका-यांनी दिनांक 30/03/2016 पर्यंत Approval न दिल्यास व त्यामुळे देयकांचे प्रदान दिनांक 31/03/2016 अखेरपर्यंत CMP Portal व्दारे न झाल्यास सदरचा खर्च नवीन वित्तीय वर्षात होईल. अशा प्रकरणी याबाबत संपूर्णपणे आहरण व संवितरण अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल.

                                                                जिल्हा कोषागार अधिकारी
                                                     भंडारा

No comments:

Post a Comment