HOME

Wednesday, 30 March 2016

सुचना
                                     दिनांक:-30/03/2016

                        सर्व आहरण व संवितरण अधिका-यांना सुचित करण्यात येत आहे की, दिनांक 31/03/2016 हा दिवस आर्थिक वर्षे 2015-16 साठी असल्यामुळे देयके कोषागारात सायंकाळी 6.00 वाजेपर्यंत स्विकारले जातील. त्यानंतर आलेल्या देयकांचा विचार केल्या जाणार नाही.
               तसेच बीम्स प्रणालीमार्फत अनुदान प्राधीकृत करून देयके प्राधीकारपत्र(BDS) काढण्याची मुदत 31/03/2016 रोजी दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर प्राधीकारपत्र(BDS) काढता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.  कोषागारातून वेळोवेळी निर्गमित होणा-या सुचना bhandaratreasury.blogspot.in वर पाहता येतील.

                                                                 जिल्हा कोषागार अधिकारी

                                                     भंडारा

No comments:

Post a Comment